Primăria Comunei Greceşti

Primăria Comunei Greceşti

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2015 (10 hotărâri)

10/13.02.2015

Se aprobă utilizarea sumei 90.474 lei din excedentul anului 2014

9/13.02.2015

Se aprobă Secţiunea de dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

8/13.02.2015

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a domeniului public rezultat în urma modernizării drumurilor de exploatare agricolă, Anexa 1

7/13.02.2015

Se aprobă accesul public fără taxe pe drumurile de exploatare agricolă modenizate din FEADR în cadrul Măsurii 125

6/13.02.2015

Se aprobă Secţiunea de funcţionare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, Anexa 1

5/13.01.2015

Se aprobă utilizarea soldului de 200.000 lei pentru obiectivul "Bază sportivă multifuncţională tip 2 în satul Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj"

4/13.01.2015

Se aprobă Taxele şi impozitele locale pentru anul 2015

3/13.01.2015

Se aprobă menţinerea destinaţiei pentru suma de 3.610,24 lei în anul 2015, sumă ce reprezintă soldul contabil 50.04

2/13.01.2015

Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local desfăşurate de beneficiarii Legii nr.416/2001

1/05.01.2015

Se aprobă repartizarea excedentului anului 2014 în sumă de 290.474 lei din care suma de 200.000 lei pentru obiectivul "Bază sportivă multifuncţională tip 2 în satul Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj"

Anul 2014 (17 hotărâri)

26/02.09.2014

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III anul 2014, Anexa 1

16/15.04.2014

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II anul 2014

15/15.04.2014

Se aprobă închirierea suprafețelor de pajiști deținute de unitatea administrativ teritorială Grecești, la prețul subvenției APIA din anul 2013, solicitanților din comună pe o perioadă de un an

14/28.03.2014

Se aprobă scutirea de taxă iluminat public pentru gospodăriile unde nu mai există case de locuit

13/28.03.2014

Se aprobă valorificarea țiglei rezultate în urma înlocuirii învelitorii căminului cultural din satul Grecești

12/28.03.2014

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții pe anul 2014

11/04.03.2014

Se aprobă Planul de pază al localităţii

10/04.02.2014

Se aprobă predarea prin contract de comodat cu titlu gratuit a postului de transformare amplasat în comuna Greceşti, sat Bărboi, către SC CEZ DISTRIBUŢIE SA

9/04.02.2014

Se aprobă Repartizarea sumelor din afara Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, Anexa 1

8/04.02.2014

Se aprobă repartizarea excedentului în sumă de 1.583.000 din Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, Anexa 1

7/04.02.2014

Se aprobă predarea prin contract de comodat cu titlu gratuit a postului de transformare amplasat în comuna Greceşti, sat Bărboi, către SC CEZ DISTRIBUŢIE SA

6/04.02.2014

Se aprobă Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

5/04.02.2014

Se aprobă repartizarea excedentului în suma de 1.583.000 lei din Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

4/04.02.2014

Se aprobă Secţiunea de Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, Anexa 1

3/04.02.2014

Se aprobă Secţiunea de Funcţionare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 , Anexa 1

2/23.01.2014

Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local desfăşurate de beneficiarii Legii nr.416/2001, Anexa 1

1/23.01.2014

Se aprobă Taxele şi impozitele locale pentru anul 2014

Anul 2013 (48 hotărâri)

47/04.12.2013

Se aprobă achiziţionarea a două tunuri dezafectate de Ministerul Apărării Naţionale pentru a fi amplasate lângă Monumentul Eroilor

46/04.12.2013

Se desemnează doamna Plăcintescu Georgeta ca diriginte de şantier pentru asigurarea asistenţei tehnice de specialitate la implementarea proiectului "Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Greceşti"

45/04.12.2013

Se aprobă sumele necesare pentru achiziţionarea cadourilor de pom de iarnă pentru elevii din unităţile de învăţământ de pe raza comunei

44/04.12.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, Anexa 1

43/18.11.2013

Se desemnează domnul Nicola Gheorghe - Şef Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Greceşti ca agent de inundaţii în cadrul UAT Greceşti

42/18.11.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj", Anexa 1

41/18.11.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, Anexa 1

40/31.10.2013

Se aprobă modificarea preţurilor/tarifelor practicate de SC PREST GRECEŞTI SRL

39/31.10.2013

Se aprobă utilizarea sumelor rezultate din garanţia de participare la licitaţia pentru adjudecarea contractului de lucrări pentru proiectul "Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Greceşti, judeţul Dolj"

38/31.10.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

37/25.09.2013

Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la 35% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Greceşti, judeţul Dolj"

36/25.09.2013

Se aprobă valoarea de investiţie a Proiectului integrat "Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Greceşti"

35/25.09.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

34/30.08.2013

Se aprobă bonitatea şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate la nivelul UAT Greceşti

33/30.08.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

32/31.07.2013

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcţii conform avizului ANFP

31/31.07.2013

Se stabilesc terifele de utilizare a buldoexcavatorului

30/31.07.2013

Se aprobă modificarea Organigramei şi Ştatului de funcţii ale SC PREST GRECEŞTI SRL, Anexa 1, Anexa 2

29/31.07.2013

Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă canalizare în sistem centralizat în Comuna Greceşti, judeţul Dolj, Anexa 1

28/31.07.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

27/11.07.2013

Se aprobă împuternicirea domnului primar Corîci Marcel să încheie contractul de prestări servicii pentru lucrări de cadastru la nivelul unităţii UAT Greceşti

26/11.07.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

25/11.07.2013

Se aprobă planul de gospodărire a localităţii Greceşti, Anexa 1

25/19.06.2013

Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare la nivelul Comunei Greceşti, Anexa 1

24/19.06.2013

Se aprobă asocierea Primăriei Greceşti cu SC GR&OYLL SRL în vederea realizării unui pod peste pârâul Corzu-Rasnic în punctul Nicuţ Ion

23/19.06.2013

Se aprobă suma necesară achiziţionării a 120 litri de motorină necesară amenajării drumului de access 761 Busu

22/19.06.2013

Se aprobă suma necesară pentru achiziţionarea a 200 litri benzină pentru întreţinerea 4,0 ha cultură bioenergetică cu Paulownia

21/16.06.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

20/28.05.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "Modernizare Târg săptămânal Busu, Comuna Greceşti, Judeţul Dolj"

19/28.05.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "Modernizarea drumurilor de interes local Comuna Greceşti, judeţul Dolj"

18/28.05.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "Reabilitate Şcoala cu clasele I-VIII Busuleţu (Structura Şcolară) - Şcoala cu clasele I-VIII Greceşti, judeţul Dolj"

17/28.05.2013

Se aprobă încheierea unui contract având ca obiect neutralizarea subproduselor nedestinate consumului uman

16/28.05.2013

Se aprobă proiectul "Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj şi UAT-uri"

15/26.04.2013

Se aprobă modalitatea de gestiune şi delegarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţii Greceşti

14/26.04.2013

Se aprobă monitorizarea video în localitatea Greceşti

13/26.04.2013

Se aprobă, conform art.9, al.a), litera c, din Statutul Asociaţiei Grupului de Acţiune locală Colinele Olteniei, modificarea cotizaţiei anuale a comunei Greceşti, în sumă fixă de 5.000 lei

12/26.04.2013

Se aprobă modificarea Organigramei şi Ştatului de funcţii, Anexa 1

11/31.03.2013

Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Greceşti, Anexa 1

10/31.03.2013

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, Anexa 1

9/28.02.2013

Se aprobă Contractul de servicii pentru iluminat public în comuna Greceşti

8/28.02.2013

Se aprobă închiderea cismelelor stradale în comună

7/28.02.2013

Se aprobă înfiinţarea a 4,00 ha cultură bioenergetică cu PAULOWNIA

6/28.02.2013

Se aprobă achiziţionarea terenului proprietate Ungureanu Ion, având ca destinaţie Construire Bază Sportivă Multifunţională, pentru Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Greceşti

5/28.02.2013

Se aprobă achiziţionarea terenului proprietate Buţă Ionel, în suprafaţă de 0,18 ha, având ca destinaţie Construire Bază Sportivă Multifunţională, pentru Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Greceşti

4/28.02.2013

Se aprobă achiziţionarea terenului proprietate Sîrbulescu Constantin şi Sîrbulescu Lucia având ca destinaţie amplasarea Monumentului Eroilor Neamului

3/17.01.2013

Se aprobă concesionarea suprafeţelor de pajişti deţinute conform Legii 214/2011, Anexa 1

2/17.01.2013

Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local desfăşurate de beneficiarii Legii nr.416/2001, Anexa 1

1/17.01.2013

Se aprobă Taxele şi impozitele locale pentru anul 2013, Anexa 1

Anul 2012 (6 hotărâri)

6/28.06.2012

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate, Anexa 1

5/28.06.2012

Se alege în funcţia de viceprimar al Comunei Greceşti domnul Iordache George Sorin

4/28.06.2012

Se alege ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Greceşti, pe o perioadă de 3 luni, domnul Firoi Ionuţ Liviu

3/28.06.2012

De declară legal constituit Consiliul Local al Comunei Greceşti

2/28.06.2012

Se validează Consiliul Local Greceşti

1/28.06.2012

Se alege Comisia pentru validarea madatelor consilierilor locali

Anul 2011 (7 hotărâri)

10/06.07.2011

Se aprobă decontarea sumei de 6.000 lei pentru obiectivul SISTEM TVCI - SDSI - CASIERIE, din încasările realizate la capitolul vânzări mijloace fixe

9/06.06.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului Extindere alimentare cu apă în comuna Grecești, județul Dolj

5/07.03.2011

Se aprobă acţiunile prevăzute în Planul de lucrări pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, Anexa 1

4/07.03.2011

Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social

3/21.02.2011

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, Anexa 1

2/17.01.2011

Se aprobă acordarea ajutoarelor speciale prevăzute de HG 600/2009, în cadrul programului PEAD 2010

1/17.01.2011

Taxele şi impozitele locale pentru anul 2011

Anul 2010 (17 hotărâri)

24/07.10.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

23/09.09.2010

Se aprobă modalitatea de plată a serviciilor de salubritate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj

18/30.06.2010

Se aprobă organigrama şi statul de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Anexa 1, Anexa 2

15/17.05.2010

Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Greceşti, Anexa 1

14/17.05.2010

Modificare elementelor geometrice ale drumurilor cuprinse în Anexa 1 la HCL nr.5/2010, Anexa 1

12/30.04.2010

Se aprobă organizarea serviciului de pază la nivelul unităţii administrativ teritoriale Greceşti în formă mixtă prin rotaţie şi cu plată

11/30.04.2010

Se aprobă casarea, scoaterea din inventar şi valorificarea în condiţiile legii a bunurilor cuprinse în listele de inventariere ce cuprind propunerile de casare şi scoatere din inventar, Anexa 1

10/19.03.2010

Consiliul Local Greceşti ia acr de hotărârea Biroului Parlamentar al Partidului România Mare, cu privire la retragerea spijinului politic şi excluderea din partid a domnului Cocoş Crişu, consilier, membru PRM, Anexa 1, Anexa 2

9/19.03.2010

Se revocă Hotărârea nr.6/2010, adoptată în şedinţa Consiliului Local Greceşti în data de 12.03.2010

8/19.03.2010

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, Anexa 1

7/19.03.2010

Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Greceşti"

6/12.03.2010

Nu se aprobă modificarea componenţei Consiliului Local al Comunei Greceşti stabilită prin HCL nr.2/24.06.2008 şi se menţine în funcţia de consilier local domnul Cocoş Crisu, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

5/12.03.2010

Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Greceşti a bunurilor conform anexei, Anexa 1

4/01.03.2010

Se aprobă lista de venituri lunare provenite din utilizarea sau valorificarea bunurilor ce depăşesc categoriile de bunuri de strictă necesitate

3/08.02.2010

Se aprobă acordul de asociere privind desfăşurarea serviciilor de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic între Consiliul Local Greceşti şi Consiliul Local Filiaşi, Anexa 1

2/19.01.2010

Modificare inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Greceşti, Anexa 1, Anexa 2

1/08.01.2010

Taxele şi impozitele locale pentru anul 2010

Anul 2009 (18 hotărâri)

20/29.12.2009

Se aprobă cheltuirea sumei de 5000 lei pentru serbarea pomului de Crăciun

19/29.12.2009

Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de 40 mii lei pentru cofinanţarea proiectului "Bază sportivă multifuncţională"

18/30.10.2009

Se aprobă cheltuirea sumei de 5000 lei pentru achiziţionarea de mobilier necesar funcţionării noului local de şcoală

17/30.10.2009

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009

16/31.08.2009

Se aprobă modificarea Contractului de asociere, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor ECODOLJ

15/31.08.2009

Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol în condiţiile prevăzute de lege şi trecerea în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Greceşti, a suprafeţei de 1900mp

12/13.04.2009

Se aprobă cheltuirea sumei de 299 mii lei

11/07.04.2009

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, Anexa 1

10/20.03.2009

Reactualizarea comandamentului antiepizootic

9/20.03.2009

Se aprobă organizarea serviciului de pază la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Greceşti

8/20.03.2009

Se aprobă lista de venituri lunare provenite din utilizarea sau valorificarea bunurilor ce depăşesc categoriile de bunuri de strictă necesitate

7/20.03.2009

Se stabilesc taxele de păşunat pentru anul 2009

2/20.03.2009

Se aprobă taxele şi impozitele locale pentru anul 2009

6/26.02.2009

Cumpărare teren necesar amplasare gospodărie de apă

5/26.02.2009

Asocierea comunei Greceşti cu comuna Botoşeşto-Paia în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

4/26.02.2009

Asocierea comunei Greceşti cu comuna Bâcleş în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

3/30.01.2009

Se aprobă Organigrama şi ştatul de funcţii pentru anul 2009, Anexa 1, Anexa 2

1/29.01.2009

Cumpărare teren necesar amplasare staţie de epurare apă

Anul 2008 (23 hotărâri)

24/16.12.2008

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli conform H.G. nr.1524/2008 şi Anexa la această hotărâre, poziţia 17, punctul 16, cu suma de 4 mii lei la capitolul 67.02 - Sport

23/16.12.2008

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli - la Capitolul 51.02 se transferă suma de 4.000 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale

22/16.12.2008

Se aprobă suma necesară fondului de premiere în cuantum de 16 mii lei şi suma de 7,5 mii lei pentru serbarea pomului de Crăciun

20/30.10.2008

Rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1152/2008, cu suma de 340 mii lei, Anexa 1

19/30.09.2008

Se aprobă extinderea reţelei de iluminat public în toate zonele unde iluminatul public nu există

18/29.09.2008

Se împuterniceşte dl.Firu Marcel - primar al comunei Greceşti, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Greceşti, Contractul de asociere, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei

17/13.08.2008

Se aprobă strângerea unei contribuţii în bani de la cetăţenii comunei, după posibilităţile acestora şi depunerea în conturile destinate întrajutorării familiilor afectate de inundaţii pe teritoriul României

16/13.08.2008

Se aprobă înfiinţarea "Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă", Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

15/13.08.2008

Se aprobă transferul sumei de 130.000 lei din fondul de rulment, de la Capitolul 67.11.05 - Parcuri verzi la Capitolul 65.11.03 - Învăţământ

14/30.07.2008

Se aprobă cofinanţarea proiectului "Bază sportivă multifuncţională" în satul Bărboi, comuna Greceşti, precum şi alte măsuri necesare implementării acestuia

13/30.07.2008

Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului "Bază sportivă multifuncţională" în satul Bărboi, comuna Greceşti

12/30.07.2008

Se aprobă cheltuirea sumei de 5 mii lei pentru efectuarea reparaţiilor curente la şcolile din comuna Greceşti

11/30.07.2008

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008, la Capitolul "Autofinanţate", cu suma de 5 mii lei în vederea executării lucrărilor de reparaţii la fântânile publice din comună

10/30.07.2008

Se aprobă completarea anexei 54 la HG Monitorul nr.687bis/2002 cu denumirea străzilor şi lungimea acestora, Anexa 1

9/30.07.2008

Se aprobă achiziţionarea de servicii în vederea întreţinerii reţelei de iluminat public din comună

8/30.07.2008

Se aprobă achiziţionarea a 3 panouri indicatoare de intrare/ieşire în comună cu suma de 18 mii lei şi amplasarea acestora

7/24.06.2008

Se aprobă achiziţionarea a 2 parcele de teren necesare amplasării staţiei de pompare şi staţiei de epurare a apei

6/24.06.2008

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate, Anexa 1

5/24.06.2008

Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Greceşti domnul Iordache George Sorin, Anexa 1

4/24.06.2008

Se alege ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Greceşti pe o perioadă de 3 luni domnul Ogrin Lucian

3/24.06.2008

Se declară legal constituit Consiliul Local al Comunei Greceşti

2/24.06.2008

Se validează lista de consilieri locali ai comunei Greceşti

1/24.06.2008

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

Informatii contact

Str. Principală, nr.1 Com.Greceşti, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/445.318
Fax: 0251/445.418
contact@primariagrecesti.ro

Meteo

Nu se pot citi datele

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.6569
USD Dolarul american 4.0889
CHF Francul elveţian 4.1043
GBP Lira sterlină 5.1960
XAU Gramul de aur 154.7175

Copyright © Primăria Comunei Greceşti

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional